شورش در داغستان روسیه در پی ورود یک هواپیما از اسرائیل/ دو فرودگاه موقتاً تعطیل شدند