اظهارت مهم نماینده حماس در ایران درباره شرایط کنونی فلسطین