آرمیتا گراوند چگونه در مترو دچار سانحه شد؟ گفتگو با یک شاهد عینی