سازمان ملل: پاکستان برای جلوگیری از فاجعه بشری باید اخراج پناهجویان افغان را متوقف کند