اگر مسیر جنگ در منطقه دنبال شود، دود آن به چشم جنگ افروزان هم خواهد رفت/ امیدواریم شاهد تحول در مسیر ابتکار سیاسی باشیم