کنعانی: در مقابل جنایتکاران صهیونیست و حامیان آن بپاخیزید