مجلس نمایندگان لیبی خواستار توقف صادرات نفت به حامیان رژیم صهیونیستی شد