فاجعه بزرگ سفرهای خارجی مدیران ورزش با اهل و عیال!/ چمدان ها را ببندید؛ می‌خواهیم دوباره به چین برویم