وزارت بهداشت فلسطین هشدار داد/ سیستم درمان غزه فاجعه بار است