تیراندازی مرگبار در مدرسه / پلیس برزیل وارد عمل شد