حامیان اسرائیل نمی‌توانند از مسئولیت جنایات جنگی این رژیم شانه خالی کنند