آخرین آمار شهدا و زخمی های فلسطینی | شرایط بهداشتی نوار غزه فاجعه بار است