«ام خطاب»، به خانه نرسید، اما به شهادت رسید/شهادت شاهد عینی «روز نکبت» در حمله اسرائیل به غزه