سفر حامیان اسرائیل به فلسطین اشغالی یعنی اوضاع خیلی خراب است