این خودروی کره ای زیر یک میلیارد فروش نمیرود / با کمتر از 3 میلیارد سراتو بخرید