ایران در مسائل منطقه از کنشگری فعال برخوردار است/ امیدواریم هرچه زودتر شاهد توافق صلح بین باکو و ایروان باشیم/ معادله جنگ توسط مقاومت رقم زده خواهد شد