میلیاردر استرالیایی به عنوان شاهد دادگاه ترامپ بازجویی شد