برگزاری مراسم قرائت دعای توسل برای آزادی غزه در سراسر کشور