رئیسی قانون تمدید برنامه ششم توسعه را ابلاغ کرد

در متن نامه آیت الله رئیسی آمده است؛

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون» تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران » که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهار صد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲٫۷٫۱۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و به مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است جهت اجراء ابلاغ می گردد.

مطابق این مصوبه، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت قوانین مؤخر تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید می شود.