درخواست دانشجویان از سران کشورهای اسلامی برای خودداری از فروش نفت به حامیان رژیم صهیونیستی