تعبیه همزمان 2 دریچه قلبی در بیمار 84 ساله بدون جراحی باز در این بیمارستان تهران