صدای حامیان فلسطین به تدریج در آمریکا بلندتر می شود