تداوم سیاست‌های سختگیرانه آلمان در قبال حامیان فلسطین