حقانی: حکومت کنونی بدون پشتیبانی مردم پایدار نخواهد بود