عسگری: در طول اجرای برنامه هفتم 330 هکتار به محدوده شهری و روستایی اضافه می‌شود