جنایات آمریکا و اسرائیل در فلسطین نظم کنونی جهان را به هم می ریزد