اجلاس جده حامل پیامی قوی به رژیم صهیونیستی و حامیان آن بود