حمله سامانه یکپارچه به بازار خودرو / افت قیمت دامن این خودروها را می گیرد