حمله شدید زنان دموکرات کنگره به بایدن | بیانیه اولین زن آمریکایی- فلسطینی منتخب در کنگره آمریکا