در شرایط کنونی هیچ نشانه‌ای از تحول جدیدی درباره برجام مشهود نیست