تصادف خونین سمند را با سرنشین آتش کشید / در همدان رخ داد