ارائه لوایح حمایت از هنرمندان، اصلاح قوانین گذرنامه و مبارزه با مواد مخدر