خدمات طب سنتی و نحوه توزیع و نظارت بر داروهای گیاهی ساماندهی می‌شوند