کیش اینوکس در ایستگاه دهم/ گردهمایی برای آشتی مدرن و سنتی حوزه مالی