حماسه حماس و تحلیلی تاریخی بر بحران کنونی اسرائیل و فلسطین