شاهد عینی صهیونیست: این پلیس اسرائیل بود که محل نگهداری اسرا را هدف قرار داد