جزئیات حادثه بزرگی که بدون قطعی یا افت فشار آب در تهران برطرف شد