اگر سرفه بیش از این مدت طول کشید به پزشک مراجعه کنید