رسانه عبری زبان: جنگ چند هفته تا چند ماه طول خواهد کشید