سانسور وقایع و خفقان سیاسی و رسانه‌ای علیه فلسطین به روایت حسن روحانی