مهاجم اردن: در نیمه دوم بازی با ایران تیم برتر میدان بودیم