عکس/ بهره برداری از طرح عظیم خط دوم انتقال آب شرب شیراز با حضور رئیسی