​​​​​​​مکرون: تنها راه‌حل بحران کنونی در خاورمیانه ایجاد کشور فلسطین است