آنچلوتی پس از دریافت مدرک دکترای افتخاری: خوشم می‌آید دکتر صدایم می‌زنند!