کاهش 134 کیلومتری فاصله شیراز و اصفهان با بهره برداری از آزادراه 25 هزار میلیاردی