در راهبری و گفتمان سازی طب سنتی ضعیف عمل کرده‌ایم/ توصیف دقیقی از طب سنتی نداریم