فعال شدن نمایندگی "صندوق اعتباری هنر" در جنوب شرق آسیا