رایگان شد ؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در سراسر کشور | بستری کودکان زیر ۷ سال هم مجانی شد