در شرایط کنونی عربستان به عادی‌سازی روابط با اسرائیل تن نمی‌دهد