سردار سلامی: امروز شاهد یک فلسطین قدرتمندیم اسرائیل دیگر نمی‌تواند رجزخوانی کند